Tapas Sarkar-Ganesh Janani

Tapas Sarkar-Ganesh Janani

Artist: Tapas Sarkar
Title: Ganesh Janani
Medium: Bronze
Size: 15x27x13 cm
Price: 75,000 INR.

Want to Buy